Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 2. apríla
Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Štvrtok 6. apríla
Štvrtok Pánovej večere – Zelený štvrtok

Piatok 7. apríla
Piatok utrpenia Pána – Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána

Sobota 8. apríla
Svätá (Biela) sobota

Nedeľa 9. apríla
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 2. apríla
8.30 h – za † Jozefa Štoru a rodičov z oboch strán

Utorok 4. apríla
16.30 h – za † Máriu Žilavú

Štvrtok 6. apríla
17.00 h – za † Františka a Jozefu Slámovcov a starých rodičov

Piatok 7. apríla
15.00 h

Sobota 8. apríla
17.00 h – za † Ferdinanda a Jozefínu Mrázovcov a syna Pavla 

Nedeľa 9. apríla
8.30 h – za † manželov Ladislava a Máriu a starých rodičov z oboch strán


Na Kvetnú – Palmovú nedeľu sa na svätej omši budú svätiť ratolesti.

Popoludní od 14.30 do 15.30 h sa v tento deň v našej farnosti bude konať predveľkonočná svätá spoveď. Prosím, využite túto príležitosť na dobrú prípravu na slávenie sviatkov Veľkej noci.
 

Chorých budem navštevovať v utorok od 9.30 h.


V utorok na svätej omši o 16.30 h budem starším a chorým udeľovať sviatosť pomazania chorých.


Vo Štvrtok Pánovej večere si budeme pripomínať ustanovenie sviatosti kňazstva a Oltárnej sviatosti. Svätá omša bude večer o 17.00 h a po nej bude súkromná adorácia do 18.30 h. Kto sa zúčastní na verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti v deň Pánovej večere recitovaním alebo spevom Tantum ergo, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu).


V Piatok utrpenia Pána (na Veľký piatok) vás pozývam o 14.00 h na pobožnosť krížovej cesty a o 15.00 h na obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša. Po obradoch bude poklona Oltárnej sviatosti do 19.00 h.

Tento deň je dňom pokánia záväzného v celej Cirkvi: vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst.

V tento deň môžeme tiež získať úplné odpustky za nábožnú účasť na poklone Krížu pri liturgickom slávení.


Na Svätú sobotu (Bielu sobotu) bude adorácia pri Božom hrobe od 10.00 h do veľkonočnej vigílie, ktorá sa začne o 17.00 h.

Opäť možno získať úplné odpustky za obnovenie krstných sľubov. Na túto bohoslužbu si prineste sviece.

V tento deň o 10.00 h budem pred kostolom požehnávať pokrmy na veľkonočný stôl.


V Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania bude svätá omša v našom kostole o 8.30 h. Po svätej omši bude farská ofera.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.