Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je piatok, 7. októbra 2022
Modlime sa za farnosť:
Čataj, dekanát Senec

 

Oznamy

2. – 9. október 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Utorok
Svätého Františka Assiského, spomienka

Piatok
Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Viktora a Zuzanu Fialovcov, sestru Máriu Smolinskú a rodičov Juraja a Magdalénu

Utorok
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pri príležitosti životného jubilea p. Emílie Mrázovej

Štvrtok
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o ochranu Panny Márie pre celú rodinu

Piatok
16.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.30 h – za † Františka a Annu Hollých


V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude pred svätou omšou. Chorých a starších navštívim v piatok doobeda.
 

Vo štvrtok bude o 16.00 h pred svätou omšou poklona Oltárnej sviatosti.
 

Mesiac október je zasvätený Panne Márii a modlitbe svätého ruženca. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, či sa spoločne modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za týchto podmienok: stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, modlitbu na úmysel Svätého Otca, úmysel varovať sa aj ľahkého hriechu a sväté prijímanie.
 

Birmovancov pozývam na stretnutie v kostole v pondelok o 17.30 h.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.