Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

26. september – 3. október 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok
Svätého Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Streda
Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Štvrtok
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sobota
Svätých anjelov strážcov, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.45 h – za † Gregora a Františku Osuských a dcéry a zaťov 

Pondelok
16.30 h – za † Annu Kunákovú a rodičov z oboch strán

Štvrtok
16.30 h – za † Karola Kudličku, výročná svätá omša

Piatok
16.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.45 h – za † Viktora a Zuzanu Fialovcov, sestru Máriu Smolinskú, rodičov Juraja a Magdalénu


V nedeľu 26. septembra bude zbierka na pomoc núdznym na Kube. Zbierka má byť ovocím návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.
 

Minulú nedeľu sa na opravu lavíc vyzbieralo 390 eur. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude pred svätou omšou. Starších a chorých navštívim v piatok doobeda od 8.30 h.


Rodičov tretiakov a štvrtákov pozývam na stretnutie v kostole v pondelok o 17.00 h.


Žiaci šiesteho ročníka a starší, ktorí majú záujem o prijatie sviatosti birmovania, nech sa prihlásia do konca septembra v sakristii. To isté platí aj pre dospelých, ktorí chcú prijať sviatosť krstu a ďalšie sviatosti.


Od piatka sa začína mesiac október. Tento mesiac je zasvätený Panne Márii ružencovej, a teda i modlitbe svätého ruženca. Pozývam vás všetkých k spoločnej modlitbe svätého ruženca vždy pred svätou omšou, ako i k spoločnej modlitbe v rodinách.


V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
26. septembra za farnosť Bernolákovo,
27., 28. a 29. septembra za farnosť Blatné,
30. septembra, 1. a 2. októbra za farnosť Boldog,
3. októbra za farnosť Čataj.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre
Telefón: 034/779 41 08
E-mail: faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk
Číslo účtu farnosti Malé Leváre: SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.