Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je sobota, 28. januára 2023
Modlime sa za farnosť:
Bratislava-Petržalka I, dekanát Bratislava-Juh

 

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 22. januára
Tretia nedeľa v Cezročnom období
Nedeľa Božieho slova

Pondelok 23. januára
Jána Almužníka, biskupa, spomienka

Utorok 24. januára
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 25. januára
Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

Štvrtok 26. januára
Svätých Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Sobota 28. januára
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 29. januára
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období


Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 22. januára
8.30 h – za † Milana Vachálka, výročná svätá omša

Utorok 24. januára
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre p. Annu Gajdárovú

Štvrtok 26. januára
16.30 h – za rodičov a ostatnú zomrelú rodinu (396)

Nedeľa 29. januára
8.30 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie


Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 320 eur. Za tieto vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.