Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

24. – 31. október 2021  

Liturgický kalendár

Nedeľa
Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Piatok
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Nedeľa
Tridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
7.45 h – na úmysel
8.45 h – za Antona a Rozáliu Privrelovcov, bratov a rodičov z oboch strán

Utorok
16.30 h – za Alojza a Annu Plankovcov a rodičov z oboch strán

Štvrtok
16.30 h – za † Ladislava Čonku a rodičov z oboch strán

Nedeľa
7.45 h – na úmysel
8.45 h – za † Valériu a Milana Orthovcov a rodičov z oboch strán


Všetkých pozývam a povzbudzujem k spoločnej modlitbe svätého ruženca. 


Po svätej omši bude zbierka na misie.


Minulú nedeľu sa na opravu lavíc a spovednice vybralo 425 eur. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti tak ako minulý týždeň.

V nedeľu o 8.45 h bude svätá omša bude len pre zaočkovaných občanov. Počet zaočkovaných je neobmedzený a zúčastniť sa môžu i deti do 12 rokov bez očkovania.

Sväté omše v nedeľu o 7.45 h a sväté omše v týždni sú pre všetkých. Podmienkou je  1 osoba na 15 štvorcových metrov.

Záväzné sú respirátory pre všetkých aj pre zaočkovaných. Taktiež vás veľmi prosím, aby ste ich mali riadne nasadené na tvári a tak chránili seba aj iných a boli ohľaduplní k tým, ktorí majú slabú imunitu.

Na všetky sväté omše je aj naďalej potrebné priniesť lístok s menom a číslom telefónu.

Sväté prijímanie sa bude podávať na ruku. Tí, ktorí chcú prijímať sväté prijímanie tradičným spôsobom, pristúpia na konci.
 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
24., 25. a 26. októbra za farnosť Miloslavov,
27., 28. a 29. októbra za farnosť Senec,
30. a 31. októbra za farnosť Tomášov.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 
 

Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre
Telefón: 034/779 41 08
E-mail: faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk
Číslo účtu farnosti Malé Leváre: SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.