EN SK

Technické oblasti

Technické oblasti

„Informácia je najsilnejšou zbraňou sveta.“

— Jaroslav Melega

Technické oblasti

Kreatívny priemysel má veľký potenciál vytvárať inovatívne produkty a služby, a tým výrazne zlepšiť kvalitu života, prispieť k hospodárskemu rastu nášho regiónu a v neposlednom rade zjednodušiť podnikanie alebo verejný sektor s použitím informačných technológií. Kreatívny priemysel a s ním spojená aj digitalizácia podporuje možnosti rozvoja vlastného podnikania, a tým aj spôsob podpory mechanizmov napomáhajúcich uplatneniu mladých ľudí. Európsky parlament vyzýva členské štáty k podpore európskych odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Klaster regionálneho rozvoja si uvedomuje dôležitosť kreatívneho priemyslu, ktorý sa v súčasnosti čoraz viac presúva na web, a to aj z dôvodu pandemickej situácie vo svete, a preto podporuje a popularizuje SMART riešenia, SMART mestá a regióny. Cieľom Klastra je poskytovanie svojím členom inovatívne produkty a služby, ktoré umožnia ďalší rozvoj ich aktivít či už doma alebo v zahraničí. Zároveň sa snaží neustále posilňovať inovačný potenciál aktérov v kreatívnom priemysle, a to najmä v oblasti technológií, výskumu, vývoja, inovácií a transferu poznatkov so širokým regionálnym dosahom.
V tomto smere plánuje klaster organizáciu odborných a informačných podujatí na témy späté s kreatívnym priemyslom. Workshopy, prípadne podujatia formátu world cafe, konferencie, matchmaking a pod. budú otvorené nielen pre členov, ale pre široké spektrum účastníkov. KRR chce realizovať aj stretnutia klastrových partnerov tzv. klastrové dni. Témy jednotlivých podujatí s externými partnermi budú vyberané v súlade s aktivitami KRR, s najnovšími trendami v inováciách, v kreatívnom priemysle a v smart riešení. Počas podujatí budú prezentované zaujímavé výstupy z projektov, v ktorých sa zúčastňuje KRR, prípadne jeho partneri, prezentované budú inovácie v kreatívnom priemysle, ale aj poznatky transferované z účasti v pracovných skupinách, zo zahraničných podujatí a pod.
V rámci aktivity bude vytvorený priestor na vzájomné interakcie a podporí sa atmosféra zdieľania informácií využitím rôznych metód a techník s externými partnermi z obdobných odvetví. Pozvánky na podujatia ako aj výstupy z nich budú publikované na webstránke KRR.

Klaster je momentálne len na začiatku cesty v kreatívnom priemysle, nakoľko táto oblasť je naozaj široko-spektrálna, a preto sa chceme venovať predovšetkým tým oblastiam, ktoré budú požadované našou členskou základňou. Na základe takýchto podnetov, ako budú postupne pribúdať, budeme postupne kategorizovať témy do príbuzných oblastí.
V súčasnosti sme sa vydali cestou, ktorá je pre nás symbolizovaná pojmami ako kreatívny priemysel, chytré riešenia a inovácie v kontexte nových technológií, postupov, IT, a iných. Pri určovaní svojho smerovania KRR vychádzal najmä zo svojho doterajšieho zamerania a z predpokladov ohľadom možného budúceho vývoja v kreatívnom priemysle. Okrem toho, KRR je držiteľom bronzovej známky (bronze label) udeľovanej ESCA, ktorý získala v roku 2019. Kreativita spája zdanlivo nespojiteľné, a preto objavujme a zdieľajme chytré a inovatívne riešenia!
Predošlé
Ďalšie

„Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.“ – Albert Einstein

Garanti

Aktuality

Predošlé
Ďalšie

Projekty

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zapojenia a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaného prostredia“ (MAXIMUS) je zameraný na návrh, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho

Predošlé
Ďalšie