O projekte

Ahojte! Volám sa Simona a som psychologička. V mojom podcaste vám chcem predstaviť psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Budem rada, ak po vypočutí mojich potuliek budete vedieť psychologické poznatky aplikovať do každodenného života.

Vzdelanie

Psychológiu som študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som získala magisterský titul z klinickej a poradenskej psychológie a doktorát z pedagogickej, školskej a poradenskej psychológie.

Obhájila som inovatívny projekt v anglickom jazyku ako výstup letnej školy s názvom „Teaching and Learning in Higher Education“, kde som absolvovala prednášky odborníkov z Viedne, Budapešti, Londýna na témy ako prednášať, motivovať a hodnotiť študentov.

Môj výskum

V Amstredame som sa aktívne zúčastnila 7. Európskej konferencie pozitívnej psychológie, kde som prezentovala príspevok s názvom “Positive Coping as a Predictor of Patients’ Quality of Life”.

Publikovala som kapitolu “Verification of the Psychometric Properties of The Proactive Coping Inventory” v zahraničnej monografii v rámci projektu APVV-0532-10 (Sollárová et al., 2013. Helping Professions – current Theory and Research. Krakow : Scientia, Ars, Educatio. 287 s. ISBN 978-83-60837-73-3).

V českom Třešti som na 16. konferencii Sociální procesy a osobnost prezentovala výskum vo vyžiadanom sympóziu “Proaktívne zvládanie ako prediktor kvality života pacientov po totálnej endoprotéze bedrového a kolenného kĺbu” v rámci odborného tímu prof. Sollárovej, Dr. Turzákovej a doc. Sollára.

Experimentálne som sa zaoberala interakciou pedagógov a žiakov, skúmala som vplyv priestorového usporiadania triedy na výučbu. Výsledky experimentu som publikovala v rakúskom recenzovanom časopise Online Journal for Research and Education. Výskum som prezentovala tiež v Brne (Veseličová, S., 2009b. Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom. Povedz mi, kde sedíš a ja ti poviem, aký si (komunikatívny). In Heller, D., Charvát, M., Sobotková, I. Já & my a oni. Brno : Masarykova Univerzita. ISBN 978‑80‑210‑4938­3, s. 1­7) a v Trnave na Ďuričových dňoch v rámci projektu VEGA 1/0266/14 Indikátory kvality života v kontexte edukácie.

Skúsenosti

Pôsobila som na Pegagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde som vyučovala študentov pedagogiky predmety Psychický vývin dieťaťa, Výchovné poradenstvo a Pedagogická psychológia a psychológia výchovy. Na pozvanie Študentskej rady som tu viedla webinár na tému Sebavýchova a rozvoj EQ.

Pracovala som na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre ako lektorka v Univerzitnom poradenskom a podpornom centre, kde som poskytovala psychologické poradenstvo v oblastiach emočná inteligencia, vyhorenie, psychické zdravie, komunikácia či riešenie konfliktov. Niektoré výstupy sú k dispozícii aj online na tomto linku. Na medzinárodnej vedeckej konferencie Schola Nova, Quo Vadis? som sa zúčastnila príspevkom Manažérsky štýl pedagóga (od str. 20).

Pracujem v Ambulancii klinickej psychológie PhDr. Miriam Pergerovej v oblasti diagnostiky a psychologického poradenstva.

Organizovala som workshop na tému kooperácie v tanečných pároch a viedla prednášku na tému zvládanie stresu u tanečníkov pre Akadémiu tanca Tomáša Surovca v Nitre. Mám absolvovanú prax z dopravnej psychológie, detskej klinickej psychológie a v detskom domove rodinného typu v Topoľčanoch.


Ako podporiť Potulky?


Potulky psychológiou nájdete aj na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a slovenskom portáli podmaz.sk.

Za stránku ďakujem Inovative.

Skvelú zvučku zložil a nahral Andrej.