O nás

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vznikla v roku 2021 spojením dvoch tradičných katedier PriF UK s bohatou históriou, Katedry mineralógie a petrológie a Katedry ložiskovej geológie. Novovzniknuté pracovisko vychádza z pevných základov pôvodných katedier a chce reagovať na aktuálne výzvy doby a spoločnosti. Naše kľúčové výzvy sú zabezpečenie nerastných surovín pre fungovanie klasických oblastí hospodárstva ako aj rozmach nových technológii, efektívnejšie využívanie primárnych a sekundárnych nerastných surovín, znižovanie a odstraňovanie negatívneho vplyvu banskej a inej priemyselnej činnosti na životné prostredie a prispieť ku globálnej dekarbonizácii. Nástrojmi k dosiahnutiu týchto výziev sú naše poznatky o horninotvorných a ložiskotvorných procesoch, schopnosti komplexného zhodnotenia ložísk nerastných surovín vychádzajúce z aplikácie základných a pokročilých metodík prieskumnej geológie, mineralogickej, litologicko-petrologickej a geochemickej analýzy, stanovenia fyzikálno-mechanických vlastností a laboratórnych experimentov a syntéz, využívajúc prostredie GIS pre vytváranie genetických modelov, modelov distribúcie kvality surovín, modelov zhodnotenia rizík ťažby nerastných surovín a šírenia negatívnych dopadov antropogénnych aktivít na životné prostredie.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie (2021): na fotografii zvrchu zľava – Pavel Uher, Peter Sečkár, Peter Ružička, Katarína Šarinová, Matej Rybárik, Gabika Kučerová, Daniel Ozdín, Peter Šottník, Peter Uhlík, Otília Lintnerová, Gréta Gregáňová, Martin Ondrejka, Peter Bačík, Marek Osacký, Olena Rybníková, Jana Fridrichová, Diego Delgado, Yuqing Bai (chýbajúci členovia: Marian Putiš, Monika Huraiová, Peter Koděra, Ondrej Nemec, Jana Brčeková, Luca Reato, Petra Kardošová, Alexandra Molnárová, Samir Ustalic, Anna Vozárová, Martin Chovan, Ivan Kraus). Foto – Mgr. Maroš Ondrejka – Referát propagácie PriF-UK.

Náplň katedry je rovnomerne rozložená na pedagogickú a vedeckú činnosť v základnom a aplikovanom výskume. Študenti všetkých stupňov štúdia sú plnohodnotnou súčasťou našich výskumných a projektových aktivít. Snahou katedry je vychovať mineralógov, petrológov, ložiskových a environmentálnych geológov so širokým záberom uplatnenia pre prospekčné a ťažobné spoločnosti, inštitúcie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia, sanáciou environmentálnych záťaží alebo územným plánovaním. Naši absolventi sa uplatňujú tiež v štátnej správe a samospráve, vo výskumných inštitúciách, múzeách a ďalších geologických a gemologických organizáciách.