RNDr. Jana Fridrichová, PhD.

pozíciaodborná asistentka
miestnosť G-348
tel: +421 2 9014 9294
e-mail: jana.fridrichova@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie mineralógie a kryštalografie

Vedecký profil

 • silikátová mineralógia
 • kryštalochémia
 • gemológia
 • spektroskopické analytické metódy
 • experimentálna mineralógia a gemológia

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku mineralógie, gemológie, kryštalografie, kryštalochémie a analytických metód v mineralógii.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Mineralógia 1
 • Morfologická a štruktúrna kryštalografia
 • Základy gemológie

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Kryštalochémia silikátov
 • Systematická gemológia
 • Rtg. difraktometria
 • Kryštalochemické prepočty
 • Laboratórne metódy v mineralógii a petrológii
 • Kryštalochemický seminár
 • Mineralógia prachových častíc v atmosfére

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Kryštalochémia silikátových minerálov
 • Kryštalochémia nesilikátových minerálov
 • Mineralógia hornín
 • Laboratórne metódy výskumu minerálov
 • Mineralógia životného prostredia

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Bačík P., Miyawaki R., Atencio D., Cámara F., Fridrichová J., 2017: Nomenclature of gadolinite supergroup. European Journal of Mineralogy, 29, 1067-1082
 • Fridrichová J., Bačík P., Ertl A., Wildner M., Miglierini M., 2018: Crystal chemistry and Jahn-Teller distortion of Mn3+-occupied octahedra in red beryl from Utah. Journal of Molecular Structure, 1152, 79-86
 • Fridrichová J., Bačík P., Illášová Ľ., Kozáková P., Škoda R., Pulišová Z., Fiala A., 2016: Raman and optical spectroscopic investigation of gem-quality smoky quartz. Vibrational Spectroscopy, 85, 71-78
 • Fridrichová J., Bačík P., Bizovská V., Libowitzky E., Škoda R., Uher P., Ozdín D., Števko M., 2016: Spectroscopic and bond-topological investigation of interstitial volatiles in beryl from Slovakia. Physics and Chemistry Minerals, 43, 419-437
 • Fridrichová J., Bačík P., Rusinová P., Antal P., Škoda R., Bizovská V., Miglierini M., 2015: Optical and crystal-chemical changes in aquamarines and yellow beryls from Thanh Hoa province, Vietnam induced by heat treatment. Physics and Chemistry Minerals, 42, 287-302.

Aktuálne riešené projekty

APVV-18-0065 – riešiteľka (2018-2023, hlavný riešiteľ doc. P. Bačík) „Ľahké litofilné prvky (Li, Be, B) vo vybraných mineráloch: od kryštálovej štruktúry ku geologickým procesom / Light litophile elements (Li, Be, B) in selected minerals: from crystal structure to geological processes” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

V rámci projektu sú skúmané mineralogické a kryštalochemické štúdium minerálov, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre ľahké katióny druhej periódy periodickej sústavy – lítium, berýlium a bór. Výskum sa teda orientuje na dve oblasti a budú skúmané dva typy minerálov. Prvá oblasť výskumu sa sústreďuje na kryštalochemické zákonitosti až na subatomárnej úrovni pomocou najmodernejších analytických metód. Druhá oblasť bude orientovaná na správanie týchto prvkov v minerálnom a horninovom prostredí. Z minerálov sú študované tie, ktoré obsahujú Be, B a Li ako prvky obsiahnuté priamo v ich kryštalochemickom vzorci, teda tieto prvky sú dominantné minimálne v jednej štruktúrnej pozícii. Patria sem najmä silikáty (turmalínová superskupina, gadolinitová superskupina, berylová a kordieritová skupina, Li sľudy, spodumen, bertrandit, fenakit), boráty (celá trieda), fosfáty (herderitová skupina) a oxidy (chryzoberyl). Skúmané však budú aj minerály, v ktorých Be, B a Li substituujú ostatné katióny, ale nie sú dominantné, sú minoritné až stopové. V rámci toho sa bude študovať distribúcia študovaných prvkov v rôznych mineráloch vo variabilných horninových prostrediach. / The project includes mineralogical and crystal-chemical studies of minerals that contain light cations from the second period of the periodic system – lithium, beryllium and boron in their structure. Research is focused on two areas and two types of minerals will be examined. The first area of research will focus on crystal-chemical patterns down to the subatomic level using state-of-the-art analytical methods. The second area will be focused on the behaviour of these elements in the mineral and rock environment. Firstly, minerals containing Be, B and Li directly in their crystal-chemical formula (these elements are dominant at least at one structural site) will be studied. These include silicates (tourmaline supergroup, gadolinite supergroup, beryl and cordierite, Li mica, spodumen, bertrandite, phenakite), borates (whole class), phosphates (herderite) and oxides (chrysoberyl). However, we will focus also on the minerals in which Be, B and Li substitute for the other cations, but are not dominant. In this context, the distribution of studied elements in various minerals in variable rock environments will be studied.

VEGA 1/0137/20 – riešiteľka (2020-2022, hlavný riešiteľ doc. P. Bačík) „Experimentálne štúdium fyzikálno-chemických vlastností vybraných minerálov (oxidov, fosfátov a silikátov)/Experimental study of physico-chemical properties of selected minerals (oxides, phosphates and silicates).” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Experimentálny výskum minerálov je vhodný na detailné kryštalochemické štúdium vlastností a procesov v rámci štruktúry a jej stability, ale aj na úpravu vlastností drahých kameňov v rámci gemológie. Niektoré z týchto experimentov nie sú dostatočne opísané a nie je známy mechanizmus spôsobujúci zmenu farby, ani procesy vedúce k rozpadu štruktúry minerálov. Pomocou tepelných, tepelno-tlakových a radiačných experimentov budú študované kryštalochemické procesy vo vybraných mineráloch (oxidoch, fosfátoch a silikátoch), pričom ide najmä o oxidáciu alebo redukciu katiónov, vznik alebo zánik farebných centier a štruktúrnych defektov. Pri experimentálnych podmienkach budú študované aj procesy rozpadu štruktúry minerálov a produkty vzniku nových fáz./ The experimental mineralogical approach is suitable for detailed crystal-chemical study of properties and processes within the crystal structure and its stability, but also for the precious stones treatment within the gemmology. Some of these experiments are not sufficiently described and the colour changing mechanisms are similarly not clearly known as well as the processes leading to the mineral structure breakdown. The crystal-chemical properties of selected minerals (oxides, phosphates and silicates) will be studied by thermal, thermal-pressure and radiation experiments, especially the oxidation or reduction of cations, the formation or disappearance of colour centres and structural defects. The mineral decomposition processes and new phase formation will also be studied under experimental conditions.

VEGA-1/0151/19 – riešiteľka (2019-2021, hlavný riešiteľ prof. M. Putiš) „Petrológia a geochronológia kôrových a plášťových dajkových systémov v kriedovej akrečnej prizme Západných Karpát a východného okraja austroalpinik/Petrology and geochronology of crustal and mantle dyke systems in Cretaceous accretionary wedge of the Western Carpathians and eastern Austroalpine margin” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Kriedová akrečná prizma orogénu Vnútorných Západných Karpát a austroalpinika Álp obsahuje dajky kôrových a plášťových hornín. Ich magmatický vývoj je indikátorom permsko-triasovej, alebo jursko-kriedovej extenzie a otvárania oceánov neotetýdy a atlantickej tetýdy. Ich metamorfóza odráža paleotektonické prostredie, ale aj geodynamický vývoj Karpát a Álp po uzavretí týchto oceánov. Minerálne zloženie (EMPA, LA-ICP-MS) a celohorninový chemizmus (ICP-MS) budú využité na definíciu ich magmatického pôvodu pôvodu. Izotopické zloženie (Rb/Sr, Lu/Hf, Sm/Nd, U/Pb) poskytne informáciu o ich plášťovom či kôrovom zdroji. Izotopické datovanie (U-Pb SIMS, nano-SIMS, LA-MC-ICP-MS, K-Ar) umožní vytvorenie geodynamického modelu vývoja dajkových systémov v akrečných komplexoch. P-T podmienky magmatickej a metamorfnej etapy budú modelované najnovšími termodynamickými softvérmi (Melts, Perple_X, Thermocalc). Posúdi sa ich ekonomický potenciál. Využijeme možnosti medzinárodnej spolupráce pre izotopovú geochronológiu. / Cretaceous accretionary wedges of the Western Carpathians and the Austro-Alpine unit of the eastern Alps contains dykes of the crustal and mantle rocks. These rocks are significant indicator of Permian-Triassic or Jurassic-Cretaceous extension and the opening of the Neotethys and Atlantic Tethys respectively. They are of the key importance for the reconstruction of palaeotectonic and geodynamic evolution of the Carpathians and Alps. The mineral rock composition (EPMA, LA-ICP-MS) and their whole-rock chemistry (ICP-MS) will be used for definition of their palaeotectonic origin. The isotopic study (Rb/Sr, Lu/Hf, Sm/Nd. U/Pb) of the rocks and minerals, and their isotopic dating (U-Pb SIMS, nano-SIMS, LA-MC-ICP-MS, K-Ar) will enhance creation of geodynamic evolution model of mentioned accretionary complexes. Their occasional economic potential can be estimated. We will utilize possibilities of our broad international co-operation particularly in isotope geochronology.