prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

pozícia profesorka
miestnosť G-322
tel:  +421 2 602 96 365
e-mail: monika.huraiova@uniba.sk
publikáciezoznam publikácií
Oddelenie mineralógie a kryštalografie

Vedecký profil

 • petrológia, geochémia, mineralógia a izotopové systémy magmatických hornín
 • výskum fluidných inklúzií a ich aplikácia v petrológii
 • využitie moderných geotermobarometických metódy v kombinácii s fluidnými inkúziami s cieľom stanoviť  (P-T-X) podmienky vzniku hornín a vybraných ložísk
 • výskum ťažkých minerálov v produktoch alkalického bazaltového vulkanizmu na južnom Slovensku
 • štúdium xenolitov plášťa a magmatických xenolitov (mafické kumuáty, syenity, granity, karbonatity) a produktov interakcie magmy s kôrou (skarnoidné xenolity), rekonštrukcia stavby litosféry
 • štúdium karbonatitov a ich sprievodných hornín

Pedagogická činnosť

Zameriava sa hlavne na výuku petrológie magmatických hornín, izotopovú geológiu stabilných izotopov, optickú mineralógiu v prechádzajúcom polarizovanom svelte a fluidami v geologických procesoch.

Výuka v predmetoch na Bc. stupni

 • Mikroskopické vlastnosti minerálov
 • Fluidá v geologických procesoch
 • Vulkanológia

Výuka v predmetoch na Mgr. stupni

 • Petrológia 1
 • Izotopová geológia
 • Geochémia geologických prostredí
 • Termodynamika a fázové rovnováhy
 • Meranie a interpretácia fluidných inklúzií

Výuka v predmetoch na PhD. stupni

 • Magmatická petrológia
 • Geochémia hornín
 • Izotopová geológia a geochronológia
 • Genetická petrológia
 • Vulkanizmus

Vybrané najvýznamnejšie publikácie

 • Hurai V., Huraiová M., Konečný P., 2021: REE Minerals as Geochemical Proxies of Late-Tertiary Alkalic Silicate + Carbonatite Intrusions Beneath Carpathian Back-Arc Basin. Minerals, 11, 4, s. [1-20], Art. No 369 [online].   
 • Hurai, V., Blažeková M., Huraiová, M., Siegfried P.R., Slobodník M., Konečný P., 2021: Thermobarometric and geochronologic constraints on the emplacement of the Neoproterozoic Evate carbonatite during exmumation of the Monapo granulite complex, Mozambique. Lithos, vol. 380-381, s. [1-19], Art. No.105883, [online].  
 • Hurai, V., Huraiová, M., Konečný, P. 2021: REE Minerals as Geochemical Proxies of Late-Tertiary Alkalic Silicate _ Carbonatite Intrusions Beneath Carpathian Back-Arc Basin. Minerals, 11, 4, s. [1-20], Art. No. 369, [online].
 • Slobodník, M., Dillingerová, V.,  Blažeková, M., Huraiová, M., Hurai, V., 2020: Trace Elements in Apatite as Genetic Indicators of the Evate Apatite-Magnetite Deposit, NE Mozambique. Minerals, 10, 12, s. [1-24], Art. No. 1125, [online].
 • Huraiová, M., Konečný, P., Hurai, V., 2019: Niobium Mineralogy of Pliocene A(1)-Type Granite of the Carpathian Back-Arc Basin, Central Europe. Minerals, 9, 8, s. [1-16], Art. No. 488 [online].
 • Paquette J-L., Huraiová M., Nemec O., Gannoun A., Šarinová K, Hurai V. 2019: Origin and provenance of 2 Ma–2 Ga zircons ejected by phreatomagmatic eruptions of Pliocene basalts in southern SlovakiaInternational Journal of Earth Sciences, 108, 8, 2607–2623.
 • Nemec O., Huraiová M. 2018: Provenance study of detrital garnets and rutiles from basaltic pyroclastic rocks of Southern Slovakia (Western Carpathians)Geologica Carpathica, 69, 1, 17–29.
 • Huraiová, M., Paquette, J.-L., Konečný, P., Gannoun, A., Hurai, V. 2017: Geochemistry, mineralogy, and zircon U-Pb-Hf isotopes in peraluminous A-type granite xenoliths in Pliocene-Pleistocene basalts of northern Pannonian Basin (Slovakia). Contributions to Mineralogy and Petrology, 172, 8, Art. No. 59 [20 s.].
 • Hurai, V., Paquette, J.-L., Huraiová, M., Slobodník, M., Hvožďara, P., Siegfried, P., Gajdošová, M.,  Milovská, S. 2017: New insights into the origin of the Evate apatite-iron oxide-carbonate deposit, Northeastern Mozambique, constrained by mineralogy, textures, thermochronometry, and fluid inclusions. Ore Geology Reviews, 80, 1072-1091.
 • Hurai, V., Huraiová, M., Slobodník, M., Thomas, R 2015: Geofluids. Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes. 1. vyd., Amsterdam,  Elsevier, 489 s.

Aktuálne riešené a nedávno ukončené projekty

VEGA 1/0013/22 – hlavná riešiteľka (2022-2025) „Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácii orogénnych karbonatitov“. (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Minerály kritických prvkov (Zr, Nb, Ta, REE) sú vyhľadávaným surovinovým zdrojom, pretože od nich závisí technologický rozvoj. Tieto prvky sa viažu na karbonatity, t.j. magmatické horniny zložené prevažne z karbonátov. Drvivá časť poznatkov sa týka karbonatitov v stabilných kratónoch. V poslednom čase sa však skúma metalogenetický potenciál orogénnych karbonatitov na styku tektonických platní. Tieto karbonatity sú intenzívne premenené, čo ovplyvnilo akumuláciu kritických prvkov. Cieľom projektu je mineralogický, geochemický a geochronologický výskum vybraných ložísk karbonatitov v Mozambiku a Číne s cieľom identifikovať procesy mobilizácie, akumulácie a disproporcionácie kritických prvkov pri frakcionácii materskej magmy a počas naložených metamorfných, hydrotermálnych a metasomatických procesov.  Hlavným výsledkom projektu bude formulovanie kritérií pre optimalizáciu vyhľadávania karbonatitov v orogénnych pásmach od karbonatitov v stabilných kratónoch.

VEGA 1/0143/18 – hlavná riešiteľka (2018-2021) „Mineralógia, petrogenéza a metalogenetický potenciál vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Alkalické bazalty na južnom Slovensku obsahujú xenolity magmatických hornín, ktoré sa nevyskytujú inde v Západných Karpatoch. Pozorované typy hornín zahŕňajú mafické gabroidné kumuláty, syenity, granity, karbonatity, ako aj metasomatické produkty interakcie magmy s kôrou (skarny). Magmatické horniny vznikli pri frakčnej kryštalizácii bazaltovej magmy a parciálnom tavení kôry. Cieľom projektu je mineralogická, geochemická, geochronologická a petrologická charakteristika magmatických hornín, zhodnotenie ich genézy, geotektonického prostredia, zdroja a metalogenetického potenciálu s ohľadom na možný výskyt kritických prvkov (Nb, Ta, U, Th, vzácne zeminy). Ďalším cieľom projektu je rekonštrukcia zloženia predterciérnej kôry v oblasti južného Slovenska. V súčasnosti na projekte v rámci PhD. štúdia spolupracuje aj doktorand MSc. Luca Reato z Talianska.

VEGA 1/0118/16 – hlavná riešiteľka za PriF UK (2016-2019, hlavný riešiteľ V. Hurai, SAV Bratislava) „Genéza karbonatitového ložiska Evate v Mozambiku” (Klikni pre podrobnosti o projekte)

Projekt priniesol úplne nové informácie o genéze kalciokarbonatitového ložiska Evate v Mozambiku. Ložisko bolo objavené v roku 1975 a pôvodne sa ťažilo na grafit a neskôr na apatit. V súčasnosti sa o obnovu ťažby apatitu z povrchových rozsypov pokúša brazílska ťažobná spoločnosť, ktoré chce produkovať fosfátové hnojivá. Kalciokarbonatity sú bohaté na apatit, hojne sú zastúpené rôzne silikáty (flogopit, olivín, amfibol, živce, skapolit, pyroxén) a Fe-Mg oxidy (spinel, magnetit, ilmenit, geikielit). Monazit, zirkón, a baddeleyit boli použité na U-Th/Pb LA-ICPMS datovanie a zirkonolit a thorianit na in-situ chemické datovanie pomocou elektrónového mikroanalyzátora. Ložisko vznikalo postupne počas štyroch štádií. Magmatický pôvod podporuje minerálna asociácia kalcit, dolomit a apatit s olivínom, magnetitom, spinelom ilmenitom, skapolitom a akcesórie (baddeleyit, zirkón, thorianit a zirkonolit) pripomínajúce magmatické foskority a nelsonity. Formovanie ložiska začalo vo vrchnom proterozoiku až spodnom kambriu (590 – 489 Ma). Následné metamorfne-hydrotermálne štádium v amfibolitovej fácii reprezentuje flogopit, amfibol, živce, pyrit, pyrotit, grafit a akcesorický allanit. Metamorfné štádium začalo v ordoviku a bolo odvodené z vekov akcesorického monazitu a zirkonolitu (483-450 Ma). Metamorfná asociácia chlorit, rutil, albit a skapolit s meionitovým zložením zodpovedá metamorfóze vo fácii zelených bridlíc. Posledné hydrotermálne štádium začalo pravdepodobne v silúre, kedy došlo k metasomatóze NaCl a sulfátovými fluidami za vzniku anhydritu, baritu, celestínu a nízkoteplotých zeolitov mezolitu a thompsonitu.V okolí ložiska je vyvinutá aj zóna fenitizácie, ktorá vznikla počas magmatickej fázy vývoja ložiska. Karbonatit z Evate možno považovať za hlboko zakorenený hydrotermálne metasomatizovaný karbonatit. Na projekte spolupracovala Mgr. Michaela Blažeková (rod. Gajdošová), PhD. počas svojho doktorandského štúdia, ktoré úspešne ukončila v roku 2020.

Študijné materiály

Huraiová, M., Hurai, V., Slobodník, M. 2002: Základy štúdia fluidných inklúzií v mineráloch. Masarykova Univerzita v Brně, 120 s.

Skriptá prinášajú prvé ucelené informácie o metódach výskumu fluidných inklúzií publikované v slovenskom jazyku. Drobné, voľným okom takmer neviditeľné čiastočky fluíd – fluidné inklúzie, zachytávané počas rastu alebo rekryštalizácie minerálov sú jedinečným zdrojom informácií o genéze a zasluhujú si našu pozornosť. Štúdium fluidných inklúzií v mineráloch a horninách je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou moderného geologického výskumu. Skriptá sú určené predovšetkým mineralógom, petrológom a ložiskovým geológom, ktorí sa chcú oboznámiť s výskumom a metódami štúdia fluidných inklúzií. Vydanie skrípt umožnila finančná podpora Katedry geológie a paleontológie PřF MU v Brně, Katedry mineralógie a petrológie PriF UK v Bratislave a grantu GAČR 205/00/0365.

Hurai, V., Huraiová, M., Slobodník, M., Thomas, R. 2015: Geofluids. Developments in Microthermometry, Spectroscopy, Thermodynamics, and Stable Isotopes. Elsevier, Amsterdam, 489 pp.

Monografia bola napísaná s cieľom zhrnúť priame aj nepriame metódy štúdia fluíd a využiť ich pre získanie informácií o pôvode minerálov a hornín. Základná metóda výskumu fluidných inklúzií – optická mikrotermometria, je doplnená nepriamymi metódami zahŕňajúcimi chemickú, termodynamickú a izotopovú rovnováhu medzi minerálmi a fluidami. Text je doplnený praktickými riešenými príkladmi z reálnej geologickej praxe. Obsahuje tiež rozsiahly súbor príloh s údajmi potrebnými pre interpretáciu analytických údajov súvisiacich s výskumom fluid. Text monografie bol dokončený pri príležitosti 25. výročia „Nežnej revolúcie“ z roku 1989, ktorá priniesla zmenu politického režimu v bývalom Československu a pád „Železnej opony“. Prípravu textu finančne podporil VEGA grant 02/0069/13 a projekt Centra excelencie pre integrovaný výskum geosféry ITMS-26220120064. Monografia sa nachádza vo viac ako 500 univerzitných a inštitucionálnych knižniciach 50 krajín sveta.

Huraiová, M., Ondrejka, M. 2016: Petrológia magmatických hornín. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 356 s.

Skriptá prinášajú najnovšie výsledky štúdia magmatických hornín vychádzajúce z teórie platňovej tektoniky. Opisujú jednotlivé geotektonické prostredia vzniku magmatických hornín, ich zloženie, geochemickú a izotopovú charakteristiku. Určené sú študentom magisterského stupňa. Skriptá sprostredkujú študentom najdôležitejšie princípy, s ktorými pracuje petrológia magmatických hornín, doplnené riešenými petrologickými prepočtami a príkladmi. V texte sa nachádza aj najnovšia klasifikácia magmatických hornín a na konci index pre ľahšie vyhľadávanie termínov a pojmov. Magmatická petrológia je dynamická vedná disciplína, ktorá využíva výskumný aparát mineralógie, termodynamiky, fázovej petrológie a fyzikálnej chémie a určite stojí za to, aby sa s ňou študenti bližšie oboznámili. Skriptá sa rozsahom a obsahom blížia vysokoškolskej učebnici. Boli finančne podporené Kultúrnou a grantovou agentúrou KEGA v rámci projektu „Moderná škola magmatickej petrológie“ 014UK-4/2013.

Hurai, V., Huraiová, M. 2016: Izotopová geológia I. Stabilné izotopy. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 78 strán.

Skriptá určené študentom magisterského stupňa v odbore mineralógia, petrológia, ložisková geológa, všeobecná geológia a paleontológia boli napísané s cieľom uľahčiť študentom chápanie problematiky frakcionácie stabilných izotopov v prírode. Na precvičenie základných teoretických poznatkov sú doplnené aj praktickými príkladmi. Niektoré kapitoly poskytujú aj viac detailnejších, najmä interpretačných výsledkov, a preto môžu slúžiť aj študentom doktorandského stupňa ako metodický návod. Vydanie skrípt bolo financované z prostriedkov projektu KEGA (014UK-4/2013) „Moderná škola magmatickej petrológie“.

Konečný, V., Huraiová, M. 2020: Vulkanológia. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 340 s.

Cieľom vysokoškolskej učebnice je sprostredkovať študentom prírodovedného zamerania na jednom mieste informácie týkajúce sa vulkanizmu a súvisiacich geologických procesov. S termínmi z vulkanológie sa študenti stretávajú v mnohých predmetoch, no ucelený študijný materiál nebol doposiaľ v slovenskom jazyku k dispozícii. Ambíciou učebnice je vzbudiť záujem o štúdium vulkanológie a poukázať na to, že vulkanológia je pri súčasnom stave poznania veľmi komplexná s dynamická vedná disciplína. Učebnica prináša aj podrobnú charakteristiku stavby vulkanických pohorí na Slovensku. Je vhodná pre odbornú ale aj laickú verejnosť, ktorá sa chce zoznámiť s takým atraktívnym prírodným fenoménom, akým vulkanizmus nepochybne je. Učebnica obsahuje veľké množstvo autorských kresieb Vlastimila Konečného, ktorý v nich skĺbil svoju lásku k výtvarnému umeniu a geológii. Preto je učebnica zároveň aj spomienkou na neopakovateľný odborný a kresliarsky štýl človeka, ktorý bol celý život zapáleným vulkanológom a zaslúžil sa o rozvoj vulkanológie na Slovensku. Na obálke učebnice je fúzia jesennej fotografie a jedného z jeho mnohých obrazov znázorňujúcich dominantu Banskej Štiavnice, ktorá ho inšpirovala po geologickej aj umeleckej stránke.